Menu

Politika BOZP, QMS a EMS

Politika BOZP

Systematicky vyhledávat rizika související s činností společnosti, zjišťovat jejich zdroje, příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizika, se zaměřením zejména na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.

Důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k BOZP.

Podporovat zapojení zaměstnanců na rozvíjení systému řízení BOZP - otevřeně komunikovat se zaměstnanci a zvyšovat povědomí spoluodpovědnosti.

Zajišťovat odpovídající zdroje a vytvářet podmínky pro naplnění politiky BOZP.

Uplatňovat bezpečné postupy práce na základě vnitřních dokumentů a pracovních návodek.

Neustále zlepšovat pracovní postupy a pořizovat stroje i technická zařízení s ohledem na vysokou míru ochrany zaměstnanců (např. zvýšení bezpečnosti obsluhy, snížení hluku).

Prosazovat dodržování zásad BOZP a vyhodnocovat vzájemná rizika u našich smluvních partnerů a upřednostňovat smluvní partnery se stejnými cíli.

Politika QMS

Společnost se zavazuje k trvalému zlepšování svého systému managementu řízení na všech úrovních a ve všech procesech v souladu se stanovenými cíli.

Společnost klade nejvyšší prioritu na uspokojování požadavků a potřeb zákazníků v rámci poskytování komplexních služeb a dodávek komplexních produktů v požadované kvalitě, v dohodnutých termínech a určeném rozsahu.

Řídit a neustále zlepšovat kvalitu všech vlastních procesů i procesů styku se zákazníky a smluvními subdodavateli tak, aby se procesy blížily optimu z hlediska ekonomické účinnosti a efektivnosti.

Technicko bezpečnostním cílem společnosti je, aby naše výrobky byly vyráběny plně ve shodě s zákonnými požadavky na bezpečnost a ekologii a specifikovanými normami.

Komponenty pro naše výrobky jsou nakupovány u dodavatelů předepsaných zákazníkem, nebo u prověřených smluvních subdodavatelů, ke kterým máme dostatečnou důvěru a je u nich záruka, že dodané díly budou dodány v požadované kvalitě, termínu, technické bezpečnosti a ceně.

Společnost vytváří vhodné podmínky pro plnění požadavků zákazníků, především zvyšováním kvalifikace, vytvářením přiměřeného pracovního prostředí, nákupem potřebných pracovních a kontrolních zařízení a řádným plánováním výroby tak, aby se předešlo časovým stresům.

Pracovníci společnosti musí znát „Politiku kvality“ a na všech úrovních řízení podporovat její naplnění dle svých možností.

Vyžadujeme osobní odpovědnost každého pracovníka za jemu přidělené povinnosti a vzájemnou spolupráci s ostatními zaměstnanci. Integrovaný systém managementu řízení je nastaven dle norem ISO 9001 a ISO 14001 a popsán v podnikové „Příručce kvality“.1.1.1. Implementovat a integrovat řízení BOZP do celkového řízení organizace

 

Politika EMS

Legislativa - důsledně dbát na implementaci a dodržování všech legislativních, normativních, zákaznických a dalších požadavků pro ochranu životního prostředí.

Otevřený přístup – umožnit všem zainteresovaným stranám přístup k politice EMS a informacím o environmentálních aspektech. Maximálně podporovat výměnu informací, otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní správy.

Prevence a pořádek – dbát maximální možné čistoty, pořádku, preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.

Technologie a provoz – neustálým zlepšováním užívaných technik, technologií, šetrných přípravků a materiálů předcházet znečišťování životního prostředí a tvorbě odpadu.

Ochrana zdrojů – na základě aplikace moderních technologií a nejnovějších poznatků postupně snižovat spotřebu energií a surovin.

Vzdělávání – důsledně dbát na neustálé vzdělávání a motivování zaměstnanců a na rozšiřování povědomí o environmentálních dopadech jejich činností.

Snižování odpadů – minimalizací plýtvání a efektivním využíváním všech dostupných zdrojů neustále snižovat objem vyprodukovaných odpadů.

Třídění a recyklace - u vyprodukovaných odpadů neustále zvyšovat podíl tříděných a recyklovaných odpadů.

Konkrétní cíle – k naplnění politiky EMS jasně stanovit, měřit, pravidelně hodnotit a aktualizovat konkrétní cíle a plány pro jejich dosažení.

Neustálé zlepšování – organizace se zavazuje, že bude pravidelně hodnotit politiku EMS, její cíle a environmentální aspekty. Výsledky hodnocení budou spolu s nejnovějšími vědeckými poznatky využívány k hledání možností dalšího zlepšování ochrany životního prostředí a k prevenci znečištění.

SENCOSENCO Příbram spol. s r.o.
Plynárenská 292
261 01 Příbram
Středočeský kraj

Recepce

  • Tel.: +420 326 534 311
  • Fax.: +420 318 493 628
  • E-mail: info@sencopb.eu

SENCOTel.: +420 318 493 611
Fax.: 318 493 628
E-mail: info@sencopb.cz

up

© 2013 SENCO Příbram spol. s r.o.facebook / linkedin